Wat ass d’EBL?

D’Emweltberodung Lëtzebuerg a.s.b.l. (EBL) ass eng onoofhängeg a neutral Berodungsorganisatioun am Ëmweltberäich, déi virun allem de Gemengen eng Hëllefstellung bitt an eng permanent Austauschplattform fir Ëmweltberoder an -intresséierter duerstellt. Nierwt de Gemengen zielen awer och aner ëffentlech oder privat Institutiounen, Ëmweltariichtungen a Privatpersounen zu eiser Zilgrupp. Momentan sinn 48 Gemengen Abonnent bei der EBL, déi zesummen méi wéi 70% vun der Landespopulatioun repräsentéieren.

Wer-wir-sind-und-was-wir-wollen_article
D’EBL gouf 1992 gegrënnt a nëmmen 2 Joer mi spéit gouf eng Konventioun mam deemolegen Ëmweltministère (haut Ministère fir nohalteg Entwecklung an Infrastrukturen) ënnerschriwen, déi haut nach besteet an duerch déi d’Aarbecht vun der EBL finanziell ënnerstëtzt gett.

D’Gemengen, déi oft ganz konkret um Terrain schaffen an den direkten Austausch matt hire Bierger sichen, hun e groußen Afloss op d’Ëmwelt. D’Gemengen hun doduerch net nëmmen eng grouß Responsabilitéit, mee och e net ze vernoléissege Spillraum waat de Schutz vun der mënschlecher a natiirlecher Ëmwelt ugeet. D’EBL wëllt den Austausch vun Idee’en an Erfahrunge an d’Zesummenaarbescht tëscht de Gemengen am Ëmweltberäich promovéieren. Als multidisziplinär Organisatioun kann d’EBL an deenen ënnerschiddlechsten Domainer eng berodend Fonktioun hun, wéi zum Beispill Naturschutz, Waasserwirtschaft, Offallgestioun, Energie, nohaltegen ëffentlechen Akaf, a.s.w.

Nierwt senge Berodungsservicer  bitt d’EBL awer och Formatiounen, Séminairer a Workshops matt kompetenten Expert’en aus ënnerschiddlecher Beräicher, innovativ Pilotprojet’e matt ville Tipps zum prakteschen Ëmweltschutz, Publikatiounen vu Brochüren, Flyer an Ausstellungen zu aktuellen Themen oder d’Basisrecherche vun Ëmweltinformatiounen. Duerch vill Réuniounen, Exkursiounen a nei Forme vum Erfahrungsaustausch, wéi eis Formule EBL-Talk, kann d’EBL de Networking intensifiéieren an di interkommunal Kontakter stärken, wat ongrond vun der enormer Reichweit vun den aktuellen Ëmweltproblemer ëmmer méi wichteg gett.

Außerdem leet d’EBL verschidde national Campagnen, un deene vill national an international Organisatioune bedeelegt sin, wéi zum Beispill d’Initiativ “sans pesticides” oder d’Aktioun “Ech kafe clever”. D’EBL ass doriwer eraus un enger ganzer Zuel Projet’e bedeelegt an huet eng Stëmm bei villen Ëmweltdiskussiounen.

Zu gudder lescht ënnerstetzt d’EBL och all déi Gemengen, déi en Ëmweltservice an d’Liewe ruffe welle, bei deenen eenzelnen Démarchen, vun de Definitioun vun den Tâchen bis hin zum Assistéiere bei de Viirstellungsgespréicher fir en Ëmweltberoder.

Den hosting vun onsem EBL Site gëtt mat grëngem Stroum vun www.hosteurope.de bedriwwen