News

Anleitung zum Erstellen des Inventars von Baumaterialien beim Gebäuderückbau 

MDDI_BaumaterialienBeim Ofrëss vun engem Gebai muss een Inventar vun de Baumaterialien erstellt an der Ëmweltverwaltung bei Ufro virgeluecht kënne ginn.  Dëst Dokument, wat am Juli 2018 publizéiert gouf, enthält eng Virlag fir ee Materialinventar an eng Beschreiwung, fir dass déi gesetzlech Virschrëfte méiglechst effizient erfëllt kënne ginn.
Zum Dokument…