News

Aktions- und Managementplan für den Umgang mit Bibern in Luxemburg

MDDI_BiberEnn September 2018 huet d’Natur- an d’Bëschverwaltung een Dokument publizéiert, dat iwwert de Biber informéiert. Hei gëtt ee gewuer, wéi de Biber lieft a wou eventuell Konflikter kéinten optauchen a wéi een domadder ëmgoe kann.
Zum Dokument…