News

Klimapakt: Praktesch Beispiller & Infomaterial

EBL_Practice Beispiller KlimaPakt

 

 

 

 

 

 

Fir der Prioritéit vum Klimaschutz Rechnung ze droen, a wéi och mam MDDI ofgemaach, setzt d’EBL sech verstäerkt dofir an, de Klimaschutz an de Gemengen ze promouvéieren an d’Gemengen am Kader vum Klimapakt ze begleeden. Klimaschutz a Klimaberodung sinn entretemps jo och explizit an de Statute vun der EBL verankert. Am Kader vun engem ganze Programm vun Aktiounen, si mer elo frou, Dir kënnen eng nei Plattform virzestellen, déi Dech an Denge Klimaschutz-Aktivitéiten inspiréiere kann.

Iwwert déi nei Rubrique op eisem Internetsite fënns Du Beispiller vu Projeten, déi am Kader vum Klimapakt vu Gemengen aus Lëtzebuerg ëmgesat goufen. D’Beispiller an interessant Lecturë sinn op aacht Themefelder opgedeelt (Bild).

Du hues och ee flott Beispill aus Denger Gemeng oder een interessant Dokument, wat’s Du mat anere Gemengen deele wëlls? Schreif eis!