News

Enquêtes publiques vun de “Projets de plans directeurs sectoriels”

Am Mee 2018 goungen déi véier Plans directeurs sectoriels an d’Enquêtes publiques. Bis den 12. Juli hat een d’Méiglechkeet, säin Avis zu de véier Texter déi déi folgend Themefelder behandelen  « paysages » (PSP), « transports » (PST), « logement » (PSL) et « zones d’activités économiques » (PSZAE) eran ze reechen.  Zu de Pläng… Zu der Presentatioun…