Gemengepinnwand

04-09/03/2019 Ëmweltwochen an der Gemeng Suessem

Ënnert dem Motto “Stop Plastik!” invitéieren de Schäfferot, den Ëmweltbüro, d’Ëmweltkommissioun an d’Klimateam vun der Gemeng Suessem op hier mëttlerweil traditionell Ëmweltwochen.Iwwert di ganz Woch verdeelt, ginn interessant Veranstaltungen iwwert dës Thematik gebueden.

Och d’EBL ass iwwert d’Campagne “Ech Kafe Clever” bei der Formatioun fir d’Léierpersonal vertrueden.

 

Jiddereen ass invitéiert um flotte Programm vun der Gemeng Suessem deelzehuelen.

 

 

Broschür mat weideren Informatiounen a Programm…