News

EBL & SYVICOL: Gemeinsamen Avis zum Naturschutzgesetz

D’EBL, de SICONA an de SYVICOL hunn an enger halwer Dozen Aarbechtssitzunge gemeinsam un engem Avis zum Naturschutzgesetz geschafft. Nierwt allgemengen Aspekter an der Kohärenz zu anere Gesetzestexter gouf virun allem och Wäert op d’Pflichten a Responsabilitéiten, awer och de Spillraum an d’Méiglechkeete vun de Gemengen a Saache Naturschutz geluecht. De Syvicol finaliséiert den Avis ier en un dee responsabele Ministère geschéckt gëtt. Soubal den Text prett ass, wäerte mir en hei op dëser Plaz publizéieren.