News

9ten an 10te Mäerz – Our Food our Future

transition daysDe 9ten an 10te Mäerz 2018 organiséiert de CELL, mat der finanzieller Ënnerstëtzung duerch den MDDI an an Zesummenaarbecht mat ville Partner aus dem Ëmweltsecteur zwee Deeg, déi am Zeeche vun enger nohalteger Verfleegung stinn. Och mir ënnerstëtzen dësen Event a lueden all eis Memberen an, dës zwee Deeg ze notzen, fir sech iwwert dës wichteg Thematik ze informéieren! Och eng Gemeng kann hei vill interessant Informatiounen opgräifen!

Sujeten:
– Verwäertungssystemer fir Liewensmëttelbëtz (Zero Food Waste)
– Nohalteg Verfleegung
– Slow Food
– Nohalteg Landwirtschaft
– Souveränitéit vun der Lëtzebuerger Liewensmëttelproduktioun
– Impakt vun der Liewensmëttelproduktioun op de Klimawandel
– Praktesch Beispiller vun enger konkreter Ëmsetzung

Zilpublikum:
– Acteuren aus der Liewensmëttelbranche
– Entscheedungsträger (aus de Gemengen)
– Grand public

De Programm a weider Informatioune fannt dir um Internetsite